Hội thánh Ban Chỉnh đạo tổ chức hội nghị bầu chức danh lãnh đạo Cơ quan Hiệp Thiên đài

Gửi ngày 12/10/2014
Hội thánh Ban Chỉnh đạo tổ chức hội nghị bầu chức danh lãnh đạo Cơ quan Hiệp Thiên đài

Hội thánh Ban Chỉnh đạo tổ chức hội nghị bầu chức danh lãnh đạo Cơ quan Hiệp Thiên đài

Ngày 25/8/2014 tại Thánh thất An Hội số 100 Trương Định, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Hội thánh Ban Chỉnh đạo tổ chức họp Hội nghị bầu cử điền khuyết chức danh Trưởng và Phó Trưởng cơ quan Hiệp Thiên đài nhằm kiện toàn các viện và cơ quan đạo của Hội thánh.

Đến dự có đại diện chức sắc Thượng hội Hội thánh gồm: Đầu sư Võ Văn Nho, Thượng phẩm Nguyễn Văn Lãnh; chức sắc Ban Thường trực Hội thánh gồm: Thượng Chánh Phối sư Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban; Thái Chánh Phối sư Trần Văn Thuận, Phó Trưởng ban; Hiến pháp Lữ Minh Châu, Phó Trưởng ban và chức sắc các phẩm Thời quân Hiệp Thiên đài của Hội thánh. Về phía khách mời có đại diện Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công an tỉnh Bến Tre.

Thực hiện Quyết nghị của Đại hội Hội thánh năm 2012 là kiện toàn chức sắc Thượng hội, Hội thánh theo Hiến chương và Quy chế. Cơ quan Hiệp Thiên đài là cơ quan bảo hộ luật pháp Đạo, hoạt động độc lập theo quy định và có nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội thánh. Để kiện toàn chức sắc Hiệp Thiên đài, Hội thánh Ban Chỉnh đạo tổ chức hội nghị bầu chức sắc lãnh đạo chức danh Trưởng và Phó Trưởng cơ quan Hiệp Thiên đài.

Sau khi thông qua Quyết nghị của Thượng hội và Ban Thường trực Hội thánh về việc củng cố Cửu viện và các Cơ quan đạo của Hội thánh. Ban Thường trực Hội thánh tiến hành việc lấy ý kiến tín nhiệm các chức danh và thống nhất bầu các vị: Bảo đạo Võ Văn Nhàn làm Trưởng Cơ quan Hiệp Thiên đài và Khai đạo Nguyễn Văn Huệ làm Phó Trưởng cơ quan Hiệp Thiên đài nhiệm kỳ (2012-2017).