Các hoat động gần đây của Tổ chức LG

Gửi ngày 08/09/2014
Các hoat động gần đây của Tổ chức LG
2013  Mở khóa tập huấn giảng viên cho các lớp hạnh đường các nơi

7/2014  Hội thảo chủ đề "Vai trò Nữ phái trong ĐĐTKPD" tại HT. Minh Chơn Đạo rất thành công

8/2014  Hội thảo 2 chuyên đề "Tuổi trẻ  và đức tin Cao Đài", "Mô hình giáo dục đào tạo con em nhà đạo" có 05 đơn vị tham luận, thảo luận khá sôi nổi

8/2014 Tạp Chí Cao Đài phát hành số 16