Mô hình tập hợp sinh hoạt giáo hóa đào tạo tu học tuổi trẻ của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo

Gửi ngày 29/10/2014
THAM LUẬN
Mô hình tập hợp sinh hoạt giáo hóa đào tạo tu học tuổi trẻ của Hội Thánh
Cao Đài Ban Chỉnh Đạo noi theo truyền thống Lễ Nhạc tân pháp Cao Đài
----------------
 
I. PHẦN DẪN NHẬP
            Từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi tắt là Đạo Cao Đài được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chọn Thánh địa Việt Nam gieo hạt giống Cao Đài. Phần hành lễ, vai trò vị trí của tuổi trẻ trong đạo được xác lập tại các lễ đàn cúng ngay từ buổi ban sơ được Đức Chí Tôn chỉ dạy còn ghi trong Thánh ngôn hiệp tuyển trang ......       
II. PHẦN NỘI DUNG
            Năm 1934 cơ chỉnh đạo ra đời, Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương và Thượng Chưởng Pháp Lê Bá Trang thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo đã thiết lập mô hình tập hợp giáo dục đào tạo sinh hoạt và tu tiến qua Cơ quan Lễ Nhạc đường. Dưới sự lãnh đạo của Lễ viện hình thành bộ phận chuyên lo đào tạo rèn luyện giáo dục từ Hội Thánh, Lễ viện, Lễ Nhạc đường. Phòng lễ, Ban nhạc, Ban lễ, Ban đồng nhi dưới dự dìu dắt của Phòng lễ, Ban giáo nhi. Hằng năm Lễ viện chiêu sinh mở các khóa Lễ Nhạc đường, chuyên dạy 3 khoa, cách tổ chức các đàn lễ về Thiên Đạo như cách thờ cúng, nguyện vái lạy, lễ cúng Đại đàn-Trung đàn-Tiểu đàn, cách đánh trống, ...
            Khoa dạy về Nhơn Đạo chuyên về cách cúng lạy, tổ chức các nghị về Nhơn Đạo quan hôn tang tế, đọc kinh đi lễ, đọc văn, viết văn tế.
            Khoa đồng nhi dạy về hạnh đức của tuổi trẻ, nhiệm vụ của giáo nhi, tập đọc kinh đúng giọng nam ai, các bài nam xuân, văn cúng tế, đọc kinh đúng nhịp.
            Nói chung, khóa Lễ Nhạc đường thời gian 21 ngày chuyên về hành lễ.
Hiện nay, Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo có hơn 300 Thánh Thất, 18 Nhà tu đang sinh hoạt hành đạo, hành chánh, hành lễ, giáo lý, giáo luật khắp 24 tỉnh/thành.
Riêng về hành lễ, Lễ viện đang quản lý hành đạo. Có 300 Quản lý Phòng lễ và 300 Giáo nhi, Phó phòng lễ, Phó giáo nhi, nhân viên trong Ban Hành lễ trên 2.000 em. Hằng trăm Ban nhạc sinh- lễ sĩ, trên 9.000 đồng nhi nam nữ đang phục vụ hành lễ, đọc kinh, đi lễ, đánh nhạc.
Thầy mở Tam Kỳ Phổ Độ là một tôn giáo có tôn chỉ mục đích, có giáo lý giáo luật, hành chánh hành lễ, phương tu hành thiện...
300 ngôi thờ tự để nhơn sanh sinh hoạt tín ngưỡng.
Phần giáo dục đào tạo thế hệ trẻ con em nhà đạo, noi theo sự tín ngưỡng chơn chánh, theo truyền thống tân pháp về Lễ Nhạc của Đạo Cao Đài.
Việc phục vụ sự tín ngưỡng tâm linh ảnh hưởng đến nền Lễ Nhạc văn hóa dễ cảm hóa con người. Vậy câu kinh tiếng kệ ảnh hưởng đến tâm linh, tư tưởng con người, tiếng kinh, tiếng nhạc điệu đi lễ ảnh hưởng đến trật tự điều hòa bản thân, gia đình, xã hội.
Nay Học viện viết bài tham luận tuổi trẻ con em nhà đạo Cao Đài Ban Chỉnh Đạo theo mô hình Lễ Nhạc truyền thống tân pháp Cao Đài.
III. KẾT LUẬN
            Mô hình tập hợp sinh hoạt tu học và giáo hóa tuổi trẻ chưa thể tổng kết cụ thể nhưng nhìn chung đó là thể pháp của Đạo. Các em tuổi trẻ trong Đạo được đào tạo từ buổi nhỏ đến khi làm lễ gia quan, gia kê rồi lễ hôn phối theo đúng Thế Đạo. Mô hình nầy do các bậc tiền khai Đại Đạo được Thầy chỉ dạy nay Hội Thánh kế thừa ngày càng được mở rộng nâng cao. Hằng năm nhân ngày Tết Nhi đồng lễ Trung thu, Hội Thánh chọn tuổi trẻ tiêu biểu từ các địa phương về dự lễ, khen thưởng tạo mối tương liên tốt đẹp giữa quý chức sắc và thế hệ kế thừa.
            Đây là việc yếu trọng của Đạo cần được củng cố phát huy cho ngày một tốt hơn, đẹp hơn.
                                                                                                               Hội Thánh Cao Đài
                                                                                                                  Ban Chỉnh Đạo