Tạp Chí Cao Đài / Đời Sống - Tôn Giáo

 • NGÀY XUÂN ĐỌC THÁNH NGÔN THẦY DẠY
  Đời Sống - Tôn Giáo NGÀY XUÂN ĐỌC THÁNH NGÔN THẦY DẠY

  Mở trang Thánh ngôn hiệp tuyển Q1 đọc lời dạy của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam phương với bài Thánh thi mở đầu và lời giải: “Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền, Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên. Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế, Ngàn tuổi muôn ...

  • Gửi ngày 20/02/2017
 • CÓ NHÂN HÒA XUÂN MỚI THÀNH XUÂN
  Đời Sống - Tôn Giáo CÓ NHÂN HÒA XUÂN MỚI THÀNH XUÂN

  Đức Chí Tôn dạy: Chẳng quản đồng tông mới một nhà, Cùng nhau một đạo tức cùng Cha, Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi, Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.[1]

  • Gửi ngày 10/01/2017
 • The vegan diet
  Đời Sống - Tôn Giáo The vegan diet

  A vegan diet contains only plants – such as vegetables, grains, nuts and fruits – and foods made from plants. Vegans don't eat foods that come from animals, including dairy products and eggs. Healthy eating as a vegan You should be able to get most of the nutrients you need from eating a varied and balanced vegan diet. For a healthy vegan diet:

  • Gửi ngày 15/07/2016