THẦY LÀ AI ? ( ĐỨC THƯƠNG ĐẾ LÀ AI ?)

Gửi ngày 03/03/2017
THẦY LÀ AI ? ( ĐỨC THƯƠNG ĐẾ LÀ AI ?)
THẦY LÀ AI ? ( ĐỨC THƯƠNG ĐẾ LÀ AI ?)


Ngài là Cha, cũng là Thầy của chúng sanh :

Thuở mới khai đạo, một hôm Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc chấp bút, hỏi Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo): phàm hễ Cha là Cha, còn Thầy là Thầy, tại sao Đại Từ Phụ là Cha còn xưng là Thầy nữa ?

Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng bút dạy rằng :

" Il est en même temps Père et Maitre.

Parce que c 'est de Lui vient tout son être,

Il nourrit notre corps de ce qui est sain,

Il fabrique notre esprit de ce qui est divin.

En Lui, tout est science et sagesse,

Le Progès de l’âme est son oeuvre sans cesse.

Les viles matières sont joyeux à ses yeux,

De vils esprits, il en fait des Dieux.

Sa loi est l 'amour, sa puissance est la justice,

Il ne connait que la vertu et non la vice.

Père : Il donne à ses enfants sa vitalité

Maitre : Il leur lègue sa propre divinité"


Xin tạm dịch :

Ngài là Cha lại là Thầy cao cả,
Vì từ Ngài sanh hóa hết muôn loài.
Thân phàm đây do thánh chất Ngài nuôi,
Nhân trí ấy nhận nơi Ngài linh tánh.
Trong Ngài đủ kiến văn và minh tánh,
Ngài không ngừng làm tiến hóa hồn con;
Vật đơn sơ xem ngộ nghĩnh muôn phần.
Tâm chất phác Ngài làm nên các Đấng.
Luật là yêu thương, quyền là công chánh,
Là Thiên tâm không vương vấn bụi trần
Là CHA : đem sự sống đến cùng con
Là THẦY : đã chia phần thiêng liêng đó ! 

Chúng ta cần chú ý câu : "C ' est de lui vient tout son être" có nghĩa mọi tạo vật đều thọ bẩm nơi Ngài sự sống và trí khôn. Không phải vạn hữu được cấu tạo như một sở vật ngoại tại mà vạn hữu hình thành như bông trái nảy sinh từ nhựa sống của gốc rễ. Đức Chí tôn xác minh :

"Một Chơn Thần Thầy mà sinh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh chư Thần và toàn cả nhơn loại trong càn khôn thế giới". 
Ngài lại phán : " Thầy nói cho các con hiểu rằng : muốn xứng đáng là môn đệ Thầy là khổ hạnh lắm"

Quả thật Đức Thượng Đế vừa là Cha, (Đại Từ Phụ) vừa là Thầy của chúng sanh vì chúng sanh được Ngài sanh hóa ra rồi lại thúc đẩy cho tiến hóa. Thậm chí đến thời Hạ nguơn này còn đích thân lâm phàm thâu nhận các con cái làm học trò để dìu dắt lên đường giải thoát.

Thiện Chí sưu tầm