Xin cho biết ý nghĩa danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ?

Gửi ngày 11/08/2014
Xin cho biết ý nghĩa danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ?
Đại Đạo: là nguyên lý chung của mọi tôn giáo, là đường lối chung nhứt mà tôn giáo nào cũng theo đuổi để cải thiện xã hội và giải thoát tâm linh.

Tam Kỳ Phổ Độ: độ khắp nhân sanh kỳ thứ ba, tương ứng với thời đại ngày nay (kỳ thứ nhứt vào thời Thương cổ có các đấng Phục Hi, Moise... ra đời. Kỳ thứ hai có các đấng Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử, Jesus Christ, Mohamet ra đời để phổ độ nhân loại).

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Đạo của Đức Thượng Đế lập ra trong thời kỳ phổ độ thứ ba trên tinh thần "Tam giáo qui nguyên, Vạn giáo nhứt lý" để dìu dắt loài người tiến hóa cả hai mặt nhân sinh (đời sống nhân bản-an lạc-văn minh) và tâm linh (hướng thượng, có đức tin nơi Thượng Đế). Đạo mở kỳ ba là kỳ sau cùng, kết thúc một đại chu kỳ của vũ trụ nên có mục đích “Thế đạo đại đồng, thiên đạo giải thoát”, tận độ chúng sanh và người giác ngộ được đại ân xá.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được gọi tắt là Đạo Cao Đài.