Đạo Cao Đài chính thức khai đạo tại đâu và lúc nào?

Gửi ngày 11/08/2014
Đạo Cao Đài chính thức khai đạo với chính quyền tại Dinh Thống Đốc Nam Kỳ (Sai gòn), ngày 01.9.BD (07.10.1926) sau khi các vị tông đồ đầu tiên đã lập tờ Khai Tịch Đạo ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần (29.9.1926).

Và không đầy 2 tháng sau, tổ chức đại lễ Khai Minh Đại Đạo trước chính quyền và công chúng vào ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần (19.11.1926). Trong lễ này hàng Giáo phẩm được  tấn phong và thọ lãnh Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Từ đó, đạo Cao Đài là tôn giáo chính thức, với danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vì đạo Cao Đài có đức tin nơi Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng; có Giáo Hội hoàn chỉnh tại Tòa thánh để điều khiển toàn đạo; có Giáo luật, nhiều  kinh sách truyền bá tôn chỉ, mục đích, và nền giáo lý Cao Đài; có Giáo pháp công truyền lẫn tâm truyền; có đông đảo tín đồ và nhiều Thánh thất ở trong nước và nước ngoài.