KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤPtại HT. MINH CHƠN ĐẠO

Gửi ngày 14/11/2018
KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤPtại HT. MINH CHƠN ĐẠO

TỔ CHỨC LIÊN gIAO CÁC hỘI tHÁNH & tỔ CHỨC  CAO ĐÀI đã tổ chức Khóa Hạnh Đường Trung Cấp Nâng Cao tại HT. Minh Chơn Đạo Cà Mau từ ngày 10 đến 13 tháng 11 năm  2018.

Chủ trì KHóa học gồm các Anh Lớn lãnh đạo HT. Minh Chơn Đạo, Trưởng Ban Thư Ký Tổ Chức Liên Giao: Thượng PhongThanh, Đạo huynh Thiện Chí TB. Soan Thảo Tổ Chức Liên Giao.

Các giảng viên Khóa học gồm các vị, Thượng Phong Thanh (HT.Tiên Thiên), Thanh Căn (HT.Tiên Thiên), Thiện Chí ( CQPTGL), Huệ Nhẫn (CQPTGL), Hồng Phúc (CQPTGL), Đạt Tường (CQPTGL), Cù Công Tạo ( HT. Tiên Thiên) , Cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh cà Mau, và một số cộng tác viên

Các đề tài của Khóa học gồm : 

1. Pháp Chánh Truyền
2. Những đặc điểm của ĐĐTKPĐ
3. Khái lược Dịch lý Cao Đài
4.Sứ mạng vi nhân
5. Tính dân tộc của đạo Cao Đài
6. Pháp môn Tam công
7. Ý nghiã muc đích  nghi lễ Cao Đài
8.Ứng Tứ đại điều quy
9. Phước huệ song tu
10.Phương thức tu tiến của người chức việc Cao Đài
11. Luật tín ngưỡng tôn giáo Phần I & II

Học viên tham dự : Tổng số 317 đạo hữu chức việc và Lễ sanh thuộc các thánh thất HT. Minh Chơn Đạo + một số đạo hữu thuộc HT. Bạch Y.

Khóa học kết thúc tốt đẹp vào ngày 13 / 11/ 2018