PHÚC TRÌNH KẾT QUẢ KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO

Gửi ngày 16/01/2018
           Tổ Chức Liên Giao                                      ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Các Hội Thánh và các Tổ chức Cao Đài                    Công Bình - Bác Ái – Từ Bi
                                                                             Năm thứ 93
Kiên Giang,  ngày 24 tháng 11 năm Đinh Dậu
           (14/01/2018)
PHÚC TRÌNH
KẾT QUẢ KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO
 
Kính trình quý anh chị lớn, quý chức sắc các Hội Thánh và các Tổ chức Cao Đài.
- Căn cứ kết quả vi bằng cuộc họp của Hội Đồng điều hành tổ chức liên giao, lúc 11 giờ 30 ngày 15/10/Đinh Dậu (02/12/2017) tại VP Tạp Chí Cao Đài, P.6, TP. Bến Tre. Thống Nhất chiêu sinh, mở khóa hạnh đường Trung Cấp nâng cao tại Thánh Tòa Ngọc Kinh - Hội Thánh Cao Đài Bạch Y.
- Căn cứ thông báo số 425/TB-BTG ngày 24/12/2017 của Sở Nội Vụ - Ban Tôn Giáo Tỉnh Kiên Giang V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động Tôn Giáo.
* Địa điểm tổ chức tại Thánh Tòa Ngọc Kinh - Hội Thánh Cao Đài Bạch Y,  xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, từ ngày 25 đến 28 tháng 11 năm Đinh Dậu  (11/01/đến 14/01/2018).
I.THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
A. Hội Thánh Cao Đài Bạch Y hình thành Ban tổ chức và các tiểu ban:
- Ban Văn Phòng, Ban Tiếp Khách, Ban Trù Phòng, Ban chiêu đãi, Ban Âm thanh, ánh sáng, Ban Y Tế, Ban Tổng Quát, Ban vệ sinh, Ban trực xe cấp cứu. v.v...
* Trưởng Ban Tổ chức do Anh Lớn (AL) Chánh Phối Sư (CPS) Huệ Tín chịu trách nhiệm chung  (Lo xin phép, tổ chức, thông báo chiêu sinh và mời Chính quyền chứng dự).
B.Danh Sách Hội Đồng Điều Hành và Ban Tổ Chức khóa học.
- AL. Đầu Sư Ngọc Bảy Nguyệt -  Hội Thánh  Cao Đài  ( HTCĐ) Tiên Thiên.
- AL. CPS Huệ Tín   - HTCĐ Bạch Y.
          -  AL. Hiến Pháp Lữ Minh Châu - HTCĐ Ban Chỉnh Đạo.Trưởng Ban Soạn Thảo
          - AL. Tiếp Đạo Tô Văn Tích – Ban Soạn thảo- HTCĐ Ban Chỉnh Đạo-Ủy viên.
          - AL. Bảo Học Quân Thanh Căn  - Ban Soạn Thảo- HTCĐ Tiên Thiên-Ủy Viên
           - Đạo huynh Thiện Chí – Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo P. Ban Soạn thảo
 - AL. CPS Thượng Phong Thanh  -  HT CĐ Tiên Thiên - Trưởng Ban Thư Ký
- Giáo hữu (GH) Thái Khỏe Thanh – HTCĐ Ban Chỉnh Đạo - Phó Ban Thư Ký
         - Giáo hữu Hương Hạnh – HTCĐ Cầu Kho Tam Quan - Ủy viên.
         - GH. Thượng Tạo Thanh – HTCĐ Tiên Thiên - Ủy viên.
          - Đạo tỷ Đoàn Kim Hồng – HTCĐ Bạch Y - Ủy viên.
           -  Lễ Sanh Hương Việt -Phó Ban Phước Thiện  Tổ chức liên giao – Thủ bổn .
C. Tổ Kỷ Thuật quay phim, chụp ảnh:
Trang bị máy và quay phim do Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan thực hiện gồm : Lễ Sanh Ngọc Vũ Thanh,  Lễ Sanh Ngọc Tấn Thanh và Lễ Sanh Thái Cẩn Thanh.
II.PHẦN NỘI DUNG:
Ngày 24/11/ĐinhDậu (10/01/2018).
Lúc15 giờ 30 Ban Tổ chức họp trù bị Thống nhất các điểm như sau:
1. Khóa học 4 ngày Giảng viên các Hội Thánh triển khai 12 chuyên đề, riêng chuyên đề Luật Tín ngưỡng Tôn giáo do Ban Tôn Giáo tỉnh Kiên Giang triển khai một ngày đầu tiên.
2. Hội Thánh Cao Đài Bạch Y đài thọ chi phí gồm: Hội trường, Học viên ăn nghỉ, điện nước .v..v.. Riêng in ấn tài liệu và bằng chứng nhận và tiền thưởng cho các giấy khen thưởng thì các Hội Thánh chung lo.
3. Ban Thư ký Liên giao lo điều hành (dẫn chương trình, ký sự v.v.).
4. Do khóa học có triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo nên Anh lớn CPS Huệ Tín báo tin, Hội Thánh Bạch Y sẽ tuyển thêm những vị chức việc và đạo hữu tiêu biểu tham dự.
5. Cấp giấy khen cho Giảng viên tiêu biểu v.v…, cấp giấy chứng nhận cho học viên trong lễ Bế Giảng.
 Nhìn chung các công việc chuẩn bị đủ điều kiện mở khóa học.
* Ngày 25/11/Đinh Dậu (11/01/2018).
Lễ Khai Giảng:
          Khai mạc Lúc 7gi30 tại Hội Trường Hội Thánh Cao Đài Bạch Y. Ban tổ chức vinh dự đón tiếp Ông Danh Lắm quyền Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Kiên Giang đến dự .
          * Phần Hiện Diện của Các Hội Thánh và các Tổ chức Cao Đài:
     1. Hội Thánh Cao Đài Bạch Y: – AL. CPS Huệ Tín – Trưởng Ban Thường Trực, AL Phối Sư Huệ Thông – Chưởng Quản Nội Viện – Phó Ban Thường Trực, Chị lớn Phối Sư Ngọc Tiếp Hương – Phó Ban Thường Trực, cùng quý anh chị lớn chức sắc Hội Thánh và 168 học viên(nam 59, nữ 109) .                 
    2. HTCĐ Minh Chơn Đạo: CL. Phối Sư Hương Phương, Phó Ban Thường trực – Trưởng Đoàn, cùng đi 16 vị học viên (9 nam, 7 nữ).
    3. Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo:  - Anh Lớn Hiến Pháp Lữ Minh Châu - Trưởng Đoàn, cùng đi 14 vị học viên (6 nam, 8 nữ).
     4. HTCĐ Tiên Thiên: - Anh Lớn Đầu Sư Ngọc Bảy Nguyệt - Chức Sắc Thượng Hội - Trưởng Đoàn, cùng đi 21 học viên (10 nam, 11 nữ).
         5. Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan:  – Đạo huynh Giám Đạo Huệ Kiến - Ủy Viên Ban Thường Trực – Trưởng Cơ Quan Phổ Tế - Trưởng Đoàn, cùng đi 20 vị.(Trong đó 13 học viên – 11nam, 2 nữ)).
      6. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo:  – TP. Hồ Chí Minh : Đạo huynh Thiện Chí -  Cố Vấn Văn Phòng Tổng Thư K‎ý - Trưởng Đoàn, cùng đi Đạo huynh Thiện Định Vụ phó Ngoại Giao Vụ .
       7. Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu:  Giáo Hữu Thượng Hải Thanh - Khai Minh Giáo Lý – Trưởng đoàn, cùng đi 4 học viên (2 nam 2 nữ).
       8. Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế (Cần Thơ): Đạo huynh Hà Phú Ngạch -Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế- Trưởng đoàn, cùng đi 8 học viên (4 nam, 4 nữ).
       9. Thánh Tịnh Thiên Trước: - Đạo Huynh Nguyễn Văn Năm – Trưởng Ban Liên Giao, cùng đi 3 vị học viên nam.
       * Tổng số học viên Hiện diện:  247 vị (104 Nam 143 Nữ). trong số nầy gồm:08 đơn vị (7 Hội Thánh, 01 Thánh Tịnh).
Sau phần nghi thức khai mạc AL. Huệ Tín thay mặt Hội Đồng Điều Hành đọc diễn văn khai mạc.
- GS Thượng Phương Thanh thông qua nội quy khóa  Hạnh Đường.
- AL.CPS Thượng Phong Thanh thông qua giấy phép của Chính Quyền, thông qua chương trình, các bài giảng của và sinh hoạt các điểm cần thiết cho khóa học.
Sau Lễ khai giảng: Các Anh Chị lớn các Hội Thánh cùng tham dự suốt ngày giảng.
Đề tài đầu tiên “ Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo”  bắt đầu vào lúc 8g30 do Ông Danh Lắm - Quyền Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Kiên Giang triển khai.
10g30 kết thúc.
- Buổi chiều 13g30 Ông Danh Lắm tiếp tục triển khai “ Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo”
Phần triển khai dễ hiểu, học viên chú ý lắng nghe, tiếp thu tốt, sau bài giảng Ông giải đáp những câu hỏi của học viên thỏa đáng.
- AL CPS Thượng Phong Thanh tỏ lời cảm ơn Ông Danh Lắm, cảm ơn quý anh chị lớn, quý học viên đã tham dự đông đủ.
Kết thúc lúc 16 giờ 30p.
                                                *****
Buổi tối lúc 18 giờ 30 – Chuyên đề “Phước Huệ Song Tu trong Đạo Cao Đài” do Anh lớn Bảo Học Quân Thanh Căn triển khai, xong bài giảng có 5 câu hỏi của học viên
đều được Anh Lớn giải đáp thỏa mãn.
Kết thúc lúc 20 giờ cùng ngày.
Ngày 26/11/Đinh Dậu (12/01/2018):
Chứng dự:Anh lớn Đầu Sư Ngọc Bảy Nguyệt, AL CPS Huệ Tín, AL PS Huệ Thông.
 Lúc 7 giờ 30 chuyên đề “Ý nghĩa sự ra đời của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” do Anh lớn Tiếp Đạo Tô Văn Tích triển khai.
        Phần thảo luận: Kết thúc bài giảng Anh lớn giải đáp trên 10 câu hỏi rất thỏa đáng.
Kết thúc bài giảng lúc 9 giờ.
Lúc 9 giờ 15 Chuyên đề: “Tính Dân Tộc của Đạo Cao Đài”, do Anh lớn Hiến Pháp Lữ Minh Châu triển khai.
          Phần thảo luận: Có 7 câu hỏi của học viên đều được anh lớn giải đáp thỏa đáng, có một học viên phát biểu anh lớn đã diễn giải đề tài rất truyền cảm, làm cho học viên tiếp thu tốt …
       Thay mặt thường trực Hội đồng điều hành AL. CPS Huệ Tín, cảm ơn và đánh giá cao, phát huy tinh thần giảng viên giảng rất rõ ràng mạch lạc, truyền cảm, học viên tích cực lắng nghe, qua trao đổi những câu hỏi rất có ý nghĩa đạt yêu cầu.
Kết thúc lúc 11 giờ.
                                                *****
Buổi chiều lúc 13 giờ.
          Chuyên đề: “ Con đường lập vị của người chức việc Đạo Cao Đài” do Giáo Hữu Thượng Tạo Thanh triển khai và giải đáp nhiều câu hỏi của học viên, kết thúc bài giảng lúc 15 giờ 06p .
AL Phối sư Huệ Thông đánh giá cao giảng viên trình bài đề tài khá rõ nét, truyền cảm, có sức thuyết phục.
Lúc 15 giờ 30 Chuyên đề: “Ý Nghĩa danh xưng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, do Giáo Hữu Nguyễn Minh Sơn, Học viện trưởng Hội Thánh Cao Đài Bạch Y triển khai.
       AL. Hiến Pháp Lữ Minh Châu nhận lời xin trợ giúp của GH Nguyễn Minh Sơn giải đáp những câu hỏi học viên được thỏa mãn.
Kết thúc lúc 16 giờ 45.
                                                *****
             Buổi tối lúc 18 giờ 30 – Chuyên đề “Pháp môn Tam Công” do Giám Đạo Huệ Kiến trình bày, xong bài giảng có 4 câu hỏi của học viên đều được đạo huynh giải đáp
thỏa mãn.
              Để kết thúc buổi học AL. CPS Huệ Tín thay mặt HĐ điều hành có lời khen ngợi giảng viên và chúc các học viên học tốt.
Ngày 27/11/Đinh Dậu (13/01/2018):
Chứng dự:Anh lớn Đầu Sư Ngọc Bảy Nguyệt, AL CPS Huệ Tín, AL PS Huệ Thông.
Lúc 07 giờ- Chuyên đề: “Sứ Mạng Đại Thừa của Đạo Cao Đài”, do Giáo sĩ Hồng Mai trình bày mạch lạc, truyền cảm rõ ràng từng chi tiết trong bài giảng, đã làm cho hội trường sinh động, giải đáp trên 7 câu hỏi của học viên thỏa mãn.
Anh lớn Đầu sư Ngọc Bảy Nguyệt để lời khen ngợi và chúc mừng Giáo sĩ Hồng Mai đã hoàn thành thực hiện bài giảng rất tốt, khen ngợi học viên nghiêm túc tiếp thu có những câu đúng theo bài giảng.
Lúc 09 giờ 20 – Chuyên đề: “Nguyên lý Thiên Địa vạn vật nhất thể” do Giáo sĩ Hoàng Mai triển khai, mở đầu Giáo sĩ cùng toàn thể học viên hòa trong bài ca sum họp, làm cho không khí hội trường vui tươi, lời giảng truyền cảm, học viên nghiêm túc tiếp thu và nêu 6 câu hỏi, giáo sĩ Hoàng Mai giải thích thỏa mãn các câu hỏi của học viên.
AL Huệ Thông phát huy tinh thần 2 bài giảng của Giáo Sĩ Hồng Mai và GS Hoàng Mai đầy đủ ý nghĩa, dễ hiểu. Thay mặt Hội Đồng cảm ơn và chúc 2 vị Giáo sĩ được dồi dào sức khỏe.
Buổi giảng kết thúc lúc 11g.
                                                *****
Buổi chiều lúc 13 giờ  .
Chứng dự: AL Đầu Sư Ngọc Bảy Nguyệt, AL. Đầu Sư Thái Tăng Tinh
Chuyên đề “ Đặc trưng bộ Pháp Chánh Truyền – Tân Luật” Giáo Sĩ Huệ Ý triển khai và giải trình trên 4 câu hỏi của học viên được thỏa mãn..
Lúc 15 giờ - Chuyên đề: “Đặc trưng văn hóa của Đạo Cao Đài” do Đạo Tỷ Hồng Phúc triển khai, trình bày rõ ràng từng chi tiết, truyền cảm- học viên phấn khởi tiếp thu và đặt hơn 6 câu hỏi, được Đạo tỷ sĩ Hồng Phúc giải trình thỏa mãn.
Xong 2 bài giảng AL. CPS Thượng Phong Thanh thay mặt Ban tổ chức phát huy, cảm ơn Giáo sĩ Huệ Ý và Đạo Tỷ Hồng Phúc  đã hoàn thành bài giảng rất tốt.
Kết thúc lúc 16 giờ 45.
Buổi tối lúc 18 giờ 30.
Chứng dự: Anh Lớn Đầu Sư Ngọc Bảy Nguyệt, Anh lớn CPS. Huệ Thông.
Chuyên đề: “Những đặt điểm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” do Giảng viên Đạt Tường triển khai. Bài giảng rất có ý nghĩa giảng viên cố gắng trình bày, đạt hiệu quả cao.
Kết thúc lúc 19 giờ 30.
Chuyên đề: “Dịch học nhập môn”, bài giảng cuối cùng của khóa học, do Đạo huynh Thiện Chí triển khai, bài giảng có ý nghĩa thiết thực, học viên hưởng ứng trong không khí vui tươi, tiếp thu đạt hiệu quả cao.
Kết thúc bài giảng lúc 20 giờ 10 p.
AL. CPS Thượng Phong Thanh thay mặt Hội đồng điều hành đề lời đánh giá cao kết quả khóa học, khen ngợi  đánh giá kết quả chung qua 12 đề tài, giảng viên thể hiện phong cách tốt, chuẩn bị đề tài chu đáo, phát âm chuẩn rõ ràng, truyền cảm. Học viên nghiêm túc giữ Nội Qui, chú ý lắng nghe, tiếp thu tốt.
Chương trình khóa học kết thúc lúc 21 giờ cùng ngày.
* Nhận xét chung của Ban Tổ chức Khóa học:
             - Về hình thức: Đảm bảo được trật tự, trang nghiêm.
- Về nội dung: Giảng viên thể hiện phong cách tốt, giảng đúng nội dung, đúng thời gian qui định, học viên nghiêm túc chấp hành nội qui,trong lớp rất chú tâm nghe các bài giảng của giảng viên, giờ giấc đúng qui định, luôn giữ gìn trật tự, dựhọc đầy đủ... chế độ ăn uống sáng, trưa, chiều, tốirất ngon, nơi ngủnghỉ và vệ sinh cá nhân tốt, phòng học thoáng mát, thiết bị âm thanhdễ nghe, đảm bảo sức khỏe - nhìn chung đều ưu điểm rất tốt.
* Quyết toán tài chánh:  (như đã trình bày ở phần trên, toàn bộ chi phí tổ chức do Hội Thánh Cao Đài Bạch Y đảm trách), Tổ chức liên giao thu tiền do học viên ủng hộ in ấn tài liệu, giấy chứng nhận, giấy khen và tiền thưởng .v..v..
- Tổng Thu : 19.000.000 đ
          - Tổng chi:    13.690.000 đ                                 
                    - Còn lại:        5.310.000 đ              
Số tiền còn lại Ban Tổ chức xin được hành hương cho Hội Thánh Cao Đài Bạch Y. 
Ngày 28/11/Đinh Dậu (14/01/2018):
* Chương Trình giao lưu:
Lúc 07 giờ 30 chương trình giao lưu kết thúc khóa học diễn ra trong không khí vui tươi có hơn 10 bài phát biểu cảm tưởng của học viên, giảng viên, thắm tình đồng đạo.
AL. CPS Thượng Phong Thanh tổng kết - chương trình kết thúc lúc 09 giờ.
* Lễ Bế Giảng:
Khai mạc lúc 09 giờ10p  ngày 28/11/Đinh Dậu (14/01/2018) tại Hội trường Thánh Tòa Ngọc Kinh- Hội Thánh Cao Đài Bạch Y.
(Toàn hội an tọa xong, sau khi nghiêm trang đứng lên niệm danh hiệu Đức Chí Tôn – Tưởng niệm Hồ Chủ Tịch và chư vị Tiền bối quá vãng)
c/. Thành phần tham dự: (Gồm các phái đoàn)
1.      Hội Thánh Cao Đài Bạch Y: – AL. CPS Huệ Tín – Trưởng Ban Thường Trực, Trưởng đoàn cùng đông đảo quý chức sắc, chức việc và chư đạo tâm lưỡng phái đại diện 14 Họ Đạo thuộc Hội Thánh Cao Đài Bạch Y tham dự.
 2. HTCĐ Minh Chơn Đạo: AL. Đầu Sư Thái Tăng Tinh – Trưởng đoàn
 3. Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo: AL. AL Hiến Pháp Lữ Minh Châu - Trưởng đoàn.       
 4. HTCĐ Tiên Thiên: - Anh Lớn Đầu Sư Ngọc Bảy Nguyệt - Chức Sắc Thượng Hội - Trưởng Đoàn.
      5. Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan:  – Đạo huynh Giám Đạo Huệ Kiến - Trưởng Đoàn
      6. Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu:  Giáo Hữu Thượng Hải Thanh - Trưởng đoàn
      7. Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh Tan Thanh Vô Vi – Đạo huynh Huệ Thông
      8. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo:  – TP. Hồ Chí Minh : Đạo huynh Thiện Chí -  Trưởng Đoàn.
      9. Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế (Cần Thơ): Đạo huynh Hà Phú Ngạch -Trưởng đoàn
      10- Ban Soạn Thảo- Anh Lớn Hiến Pháp Lữ Minh Châu - Trưởng Đoàn.
      11. Thánh Tịnh Thiên Trước: - Đạo Huynh Nguyễn Văn Năm Trưởng đoàn
      12. Ban Từ Thiện: CL Phối sư Hương Phương, Lễ Sanh Hương Việt.
      13. Tổ kỹ thuật quay phim, chụp ảnh Lễ sanh Ngọc Cẩn Thanh làm trưởng đoàn
Cùng tất cả quý học viên tham dự.
       a/. Chủ tọa đoàn:
o   AL CPS Huệ Tín
o   AL Đầu sư Ngọc Bảy Nguyệt
o   AL Đầu Sư Ngọc Nho Thanh
o   AL Đầu Sư Thái Tăng Tinh
o   AL Phối Sư Huệ Thông
o   Đạo huynh Thiện Chí
        b/. Thư ký đoàn: (Ban thư ký Liên giao)
Sau phần nghi thức AL CPS Huệ Tín thay mặt đoàn chủ tọa để lời chào mừng và đọc diễn văn khai mạc.
- Giáo Hữu Thái Khỏe Thanh thay mặt đoàn thư ký đọc Bản phúc trình kết quả khóa học.
- Phần trao giấy chứng nhận cho tất cả học viên tham dự khóa hạnh đường. Quý Anh lớn Hội Đồng Điều Hành lần lượt trao bằng.
* Tổng số học viên:    247 vị (104 Nam 143 Nữ).
- AL. CPS Thượng Phong Thanh đọc quyết định khen thưởng  cho tập thể các tiểu ban phục vụ khóa học- Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 500.000đ cho tập thể và 200.000đ cho cá nhân.
- Khen thưởng tập thể: Ban Lương Viện, Ban Chiêu Đãi, Ban Phước Y Viện, Ban Tổng Quát, Tổ vận động rau, củ, quả.
Khen thưởng cá nhân: Đạo hữu Hứa Minh Lân , và Đạo hữu Phạm Hồng PhongCó công vận động rau, củ quả - bánh.v.v...
12 Vị Giảng viên gồm: - Hiến Pháp Lữ Minh Châu, Đạo huynh Thiện Chí, Tiếp Đạo Tô Văn Tích, Giám Đạo Huệ Kiến, Giáo sĩ Huệ Ý, Đạo Huynh Đạt Tường , Giáo hữu Thượng Tạo Thanh, Giáo sĩ Hồng Mai, Giáo sĩ Hoàng Mai, Giảng viên  Hồng Phúc, Giáo Hữu Nguyễn Minh Sơn.
Tổ kỹ thuật, quay phim chụp ảnh:Lễ Sanh Thái Cẩn Thanh và Lễ Sanh Ngọc Tấn Thanh.
- Quý Anh lớn Hội Đồng điều hành, trao giấy khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ trong khóa học:
Phát biểu cảm tưởng:
- Đạo huynh, Giám Đạo Huệ Kiến thay mặt cho các học viên HTCĐ Cầu Kho Tam Quan phát biểu
- Giáo hữu Thượng Tân Thanh đại diện các Họ Đạo HTCĐ Minh Chơn Đạo phát biểu
- Đạo Muội Trần Thị Hương Trâm đại diện các Họ Đạo HTCĐ Tiên Thiên phát biểu.
Chị lớn Phối sư Hương Phương đại diện các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài phát biểu, đánh giá cao và phát huy Ban Tổ chức đã tổ chức thành công khóa học.
- AL. Đầu Sư Thái Tăng Tinh  để lời cảm ơn toàn hội, tuyên bố kết thúc lễ Bế Giảng lúc 11 giờ cùng ngày.
Trên đây là phúc trình kết quả Khóa học, kính trình lên các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài tường. Kính xin quý anh chị lớn, quý chức sắc góp ý để Ban Tổ chức rút kinh nghiệm cho các lần sau  sẽ chung lo chu toàn tốt đẹp hơn.
          Kính cầu nguyện Ơn trên gia hộ cho quý Anh Chị lớn, thánh thể an khang. quý chức sắc lưỡng phái được vạn sự an lành.
                                 NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
                                                               TM. Ban Tổ Chức                
 
 
                                                                 Chánh Phối Sư Huệ Tín
                                                                          (Trần Văn Huynh)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ GIẢNG
I.                  NGHI THỨC:
- Niệm danh hiệu Đức Chí Tôn
- Tưởng niệm Hồ Chủ Tịch,và chư vị Tiền bối quá vãng
- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu hiện diện
- Giới thiệu Chủ tọa
      “ Thư ký
 
II.               NỘI DUNG:
- Chủ Tọa chào mừng, đọc diễn văn khai mạc
- Ban Thư ký báo cáo kết quả khóa hạnh đường
- Trao bằng chứng nhận  cho học viên
- Thông qua quyết định khen thưởng
(Trao giấy khen)
-Phát biểu cảm tưởng của học viên
- Phát biểu của các Hội Thánh và các tổ chức Cao Đài.
- Đáp từ của Ban tổ chức.
III.           KẾT THÚC:
- Niệm danh hiệu Đức Chí Tôn.