Hình Ảnh

HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH và CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ

TRAO CỜ LUÂN LƯU GIỮA HT. CKTQ & HT. MCĐ. HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC  HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ ANH LỚN NGÔ THANH DIỆN (HIỆP THIÊN ĐÀI/MCĐ). ÔNG TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ PHÁT BIỂU HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC  HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ

TỔ CHỨC LIÊN GIAO CAO ĐÀI HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2018

Ban Chủ tọa Ban Chủ tọa đại biểu Họp Tổng kết 2018

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO TẠI HT.MINH CHƠN ĐẠO

CÁC VỊ CHỦ TRÌ TRÊN 300 HỌC VIÊN HỘI TRƯỜNG 300 HỌC VIÊN

Hội Nghị Liên Giao XI

Trao cờ Luân lưu cho HT CKTQ Hội trường HT.Cầu Kho Tam Quan Ông Phó Ban Tôn Giáo CP phát biểu

ĐẠI HỘI NHÂN SANH KỲ V HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

Khách mời dự Đại Hội Chức sắc HTĐ & Cửu Trùng Đài Chức sắcHTĐ & Cửu Trùng Đài Chức sắc HT và các Đại biểu các Họ đạo Chức sắc Hội Thánh tại Chánh điện

Thánh thất Thiên Cảnh Đàn

Thiên Cảnh Đàn Đồng đạo dự lễ Quan khách Hội trường Đạo hữu dự lễ

https://youtu.be/JkITziIkqtk

Album này hiện chưa có hình ảnh nào.

Le Caodaisme

Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1930) Ngọc Cơ Nhà tu Thiên Lý Mật Truyền Declaration officielle 4 Declaration officielle 3

LỄ KỶ NIỆM CAO THƯỢNG BỬU TÒA

Giáo sư Hương Nga nhận lẵng hoa của Tổ chức Liên Giao các HT Đại biểu các HT dự Lễ CPS Thanh Phong Đại diện Tổ Chức Liên Giao các HT