Vĩnh Nguyên Tự

Gửi ngày 01/01/1970
Vĩnh Nguyên Tự
Vĩnh Nguyên Tự tọa lạc tại quận Cần Giuộc tỉnh Long An, vốn là ngôi chùa đạo Minh Đường do Ngài Thái Lão Sư Lê Đạo Long thành lập.

Ngày 4.3.1926 chư vị Tiền Khai Đại Đạo được lịnh Ơn Trên đến đây lập đàn cầu cơ để Ngài Lê Đạo Long (đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn) giáng dạy các đệ tử của Ngài qui nhập Đạo Cao Đài.

Đức Chí Tôn đã dùng nơi này thâu nhận những sứ đồ trung kiên làm nòng cốt, ban phong Thiên Sắc để nhận lãnh công việc khai đạo truyền bá giáo lý trong Tam Kỳ Phổ Độ.

Nơi đây cũng là nơi Đức Chí Tôn cho lập ra các kinh điển luật pháp Đạo trong buổi sơ khai.