Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Thánh sở trung ương đặt tại Trung Hưng Bửu Tòa, số 63 đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẳng, do giới hướng đạo miền Trung được lịnh Ơn Trên thành lập ngày mồng 1 tháng 6 năm Bính Thân (8-7-1956).

Ngài Phối Sư Huệ Lương (Trần Văn Quế (1902-1980) là Chủ trưởng đầu tiên của Hội Thánh.

Hiện có 60 thánh thất, 10 Cơ sở đạo, 1 thánh tịnh, 1 tu xá.