Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Ðạo (1932 - Nhâm Thân)

Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang hợp tác với Phái Minh Chơn Lý một thời gian thì lại tách khỏi phái này vì bất đồng quan điểm; rồi cùng một số chức sắc khác về Cà Mau vận động bổn đạo chùa Minh Sư hiến chùa lập thành Thánh thất Ngọc Phước  là Thánh thất đầu tiên của Minh Chơn Đạo (khánh thành năm 1928, nay thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).
 
Sau đó các Ngài và Ðầu Sư Ngọc Thiệu Nhựt thỉnh Ngài Trần Ðạo Quang chủ trì thành lập Hội Thánh Minh Chơn Ðạo tại Tòa Thánh Ngọc Minh và khánh thành vào ngày 14/07 âl năm 1934 (tức Thánh Thất Hậu Giang) tại Giồng Bốm, tỉnh Bạc Liêu.
 
Thánh thất Ngọc Sắc xây dựng năm 1929 nay là Tòa Thánh Ngọc Sắc từ năm 1954 đến nay. Kế đến, Ngài Cao Triều Phát gia nhập Hội Thánh với chức danh Bảo Đạo, hành đạo rất đắc lực.

Ngoài công cuộc hoằng đạo tại miền Nam, Hôi Thánh Minh Chơn Ðạo cũng có công rất lớn trong công cuộc phát triển cơ đạo tại miền Trung. Chính Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang đã thân hành vận động hầu hết chức sắc và tín đồ đạo Minh Sư tại miền Trung, quy hiệp với Ðạo Cao Ðài và xây dựng cơ chế truyền đạo ban đầu tại đây.