Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Thành lập Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (1930 - Canh Ngọ)

Năm 1930, Phối Sư Thái Ca Thanh tách ra khỏi Hội Thánh Tây Ninh, về quê nhà lập Thánh Thất Ðịnh Tường (Cầu Vỹ, Mỹ Tho) qui tụ một số chức sắc khác tiếp tục truyền đạo. Lúc đó có Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang hiệp tác, lập nên Hội Thánh Minh Chơn Lý rất có thanh thế. Chủ trương của Hội Thánh này là Minh Chơn Lý, hiệp Ngũ Chi, hoạt động ngoài hệ thống của Tòa Thánh Tây Ninh nên đã trở nên một Chi phái đạo Cao Đài.

Về sau Hội Thánh Minh Chơn Lý (Tòa Thánh Trung ương) đổi thành Hội Thánh Chơn Lý, Tòa Thánh Định Tường.

Tạp chí La Revue Caodaiste của Phái này rất phổ cập các giới trí thức trong và ngoài nước.

Nhưng vài năm sau, nơi Hội Thánh Minh Chơn Lý xảy ra nhiều sự việc ảnh hưởng đến cơ đạo của Hội Thánh.