Hội Thánh Cao Đài Cao Thượng Bửu Tòa

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Cao Thượng Bửu Tòa
LƯƠC SỬ HT. CAO THƯỢNG BỬU TÒA
18 Đống Đa TP. Bạc Liêu ĐT 07813.823.625

Vào khoảng năm 1935-1940 cụ Trần Văn Tìa thường hay  theo các ông Đốc Đăng, Thầy Giáo Xuân, Ông Biện Nhu... đi cầu cơ, tìm hiểu sự mầu nhiệm ở cỏi thiêng liêng, ông đã chứng kiến được nhiều bài dạy đạo lý cao sâu, thi phú bằng Hán văn  vô cùng siêu thoát. Quyển Đại Thừa Chơn Giáo của phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi Cần Thơ là động lực giúp ông thức tỉnh và quyết tu giải thoát.

Năm 1942, cụ ông và cụ bà cùng thọ pháp tu theo phái Chiếu Minh Cần Thơ, cụ ông được ân ban Thánh danh Chơn Sắc. Việc tu hành của cụ hết sức nghiêm túc theo luật đạo, sớm tối lo công phu tu luyện, cư trần bất nhiễm trần. Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa (Tòa Thánh Hậu Giang) là một Hội Thánh đơn lập. Thánh Tòa được Đức Hồng Quân Lão Tổ giáng cơ vào ngày Rằm tháng Giêng năm 1952 dạy ngài Chơn Sắc xây dựng ngôi Cao Thượng Bửu Tòa  để độ số linh căn có duyên với Đạo.

Sau đó được các Đấng Ngô Đại Tiên, Đức Tiền Trào Lê Tả Quân, Đức Quan Thánh Đế Quân, Đức Thái Bạch Tiên Trưởng Giáo Tông Đại Đạo, Đức Nam Cực Chưởng Giáo, đốc thúc, nhắc nhở, chỉ kiểu xây dựng  từng chi tiết, từ Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Thông thiên Đài, Trái Càn Khôn, Bát Quái Đài, Cổ pháp Hiệp Thiên Đài Xuân Thu, Phất chủ, Bát Vu, cột rồng, hình Tứ Đại Thiên Phong (Ngài Lê Văn Trung Quyền Giáo Tông, Ngài Nguyễn Ngọc Tương Giáo Tông Ban Chỉnh Đạo, Ngài Trần Đạo Quang Ngọc Chưởng Pháp, Ngài Lê Kim Tỵ Thượng Chưởng Pháp), Bát Tiên Đấu pháp, hình Ngài Ngô Đại Tiên Giáo chủ  ở Đài Vân, Thiên Nhản, cột phướng, đến ngủ hành lầu, bầu hồ lô, 15 đôi liễn treo các nơi, v.v.