Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Ðạo (1934 - Giáp Tuất)

Do bất đồng nội bộ tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 05.05.1934 Ngài Quyền Thượng Ðầu Sư Nguyễn Ngọc Tương và Ngài Quyền Ngọc Ðầu Sư Lê Bá Trang rời Tòa Thánh về Bến Tre hợp tác thành lập Ban Chỉnh Ðạo tại Thánh Thất An Hội Bến Tre (20.11.1934).
 
Ban Chỉnh Ðạo triệu tập Ðại Hội Vạn Linh ngày mùng 10 tháng Giêng năm Ất Hợi (1935). Ðại Hội bầu Ngài Ðầu Sư Thượng Tương Thanh lên ngôi Giáo Tông.

Sau khi Ban Chỉnh Ðạo ổn định nội bộ, Hội Thánh bắt đầu hoạt động và Tòa Thánh An Hội trở thành một cơ sở quy mô. Bên trong lập nhà tu Trung Thừa đào tạo chức sắc kế thừa sứ mạng, bên ngoài mở rộng ngoại viện phổ truyền mối đạo khắp nơi. Nhờ đó Ban Chỉnh Ðạo đã trở thành một Hội Thánh có thanh thế, gặt hái được nhiều thành công đáng kể và góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tôn giáo Cao Ðài.