Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Gửi ngày 01/01/1970
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo (CQPTGL)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo chính thức khai mạc văn phòng vào ngày Rằm (15) tháng  Giêng năm Ất Tỵ (15.2.1965).

Trụ sở hiện nay số 171B đường Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được Ơn Trên giao sứ mạng góp phần thống nhất tinh thần Cơ Đạo trên cơ sở thống hợp nền giáo lý Đại Đạo.

Về tổ chức, Cơ Quan không lập Hội Thánh hay Thánh Thất, không thâu nhận tín đồ mà chỉ có Ban Thường Vụ và các Vụ trực thuộc có chức năng chủ yếu nghiên cứu và phổ biến giáo lý Đại Đạo. Tuy nhiên Cơ Quan vẫn hành đạo trên căn bản Pháp Chánh Truyền và Tân Luật ĐĐTKPĐ.Vị Tổng Lý Minh Đạo đầu tiên trong Ban Thường Vụ là Ngài Trần Văn Quế  (Huệ Lương, 1902-1980).

Đường lối lập trường của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý thể hiện đầy đủ trong Huấn từ của Đức Chí Tôn :
   
"Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý không phải là một Chi phái, cũng không phải của một cá nhân nào hay một đoàn thể nào, mà phải là của toàn đạo, một nhịp cầu nối liền tình huynh đệ, một điện đài thâu và phát những động năng thúc đẩy cho sự thống nhứt giáo lý, tức là tinh thần vậy, để các con sẽ gặp nhau, qui nguyên ở vị trí duy nhứt, tri và hành theo chánh pháp của Đại Đạo"
(Thiên Lý Đàn, 14.1. Ất Tỵ; 15.2.1965)