Bài Viết / Thánh giáo- Thánh ngôn

  • THẦY QUYẾT LẤY ĐỨC HÁO SANH MỞ ĐẠO
    Thánh giáo- Thánh ngôn THẦY QUYẾT LẤY ĐỨC HÁO SANH MỞ ĐẠO

    Tây-Ninh, ngày 07-02-1930 (09-01- Canh Ngọ) THẦY Các con, Thầy quyết lấy đức háo-sanh mở Đạo, cứu-rỗi sanh-linh, cho kịp trước kỳ Hạ-nguơn nầy, nhưng Ðạo chẳng hoàn-toàn, con đường đi chưa cùng bước, là vì tại nơi lòng nhiều đứa, chưa để hết tín-ngưỡng mà nghe lời Thánh-giáo, cho nên lần hồi, nền ...

    • Gửi ngày 29/10/2014