KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI VÀO NỀN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI

Gửi ngày 10/11/2017
KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI VÀO NỀN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI

KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI VÀO NỀN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI
 
Ảnh: Hội Yến Diêu Trì tại Diêu Trì Bửu Điện Tòa Thánh Châu Minh

" Văn hóa rất tế nhị mà bao la, trầm mặc mà mạnh mẽ, có thể đưa dân tộc từ chỗ đồi trụy trở về cuộc sống thanh cao. Bản chất của văn hóa là đạo đức. . ." ( Đức Lý Giáo Tông )
Từ đó, liên hệ với tôn chỉ "Tam giáo qui nguyên, ngũ chi phục nhứt" và mục đích" Thế đạo Đại đồng, Thiên đạo Giải thoát" của đạo Cao Đài, ta thấy Cao Đài đang ung đúc, phục hưng cái "Chân" nơi mọi thực tại con người, mọi tôn giáo, mọi cộng đồng dân tộc để phát huy thành cái Thiện cái Mỹ cho thời đại TKPĐ.
Trên đây ta thấy văn hóa rất bao la, trong đó, tôn giáo là một mặt của Văn hóa Đạo đức, thế nên với danh nghĩa ĐĐTKPĐ, Cao Đài đã và đang đóng góp vào nền văn hóa đạo đức một cách tích cực trong vai trò tôn giáo của mình.
Nhưng trong tương lai, Cao Đài còn phải vượt xa, vượt cao hơn nữa lên đến tầm vóc Đại Đạo mới đạt đến mục tiêu Văn hóa Đạo đức một cách trọn vẹn.
a)- Với phương tiện tôn giáo : Cao Đài đã có đầy đủ những hình thức văn chương– kinh điển – nghi lễ để thúc giục nhân sanh hướng thiện và giác ngộ bằng đạo lý biểu hiện qua các hình thức ấy.
b)- Với Giáo lý Đại Đạo và Tân Pháp Đại Đạo, Cao Đài sẽ phục hồi nhân bản nơi mỗi con người và phục hưng nhân bản trong mọi sinh hoạt toàn diện của con người, trong mọi cộng đồng, mọi quốc gia dân tộc và thế giới. Đó là sứ mạng trọng đại nhứt mà cũng có tính văn hóa đạo đức cao nhứt.
Do đó , tôn chỉ " Thế đạo Đại đồng và Thiên đạo Giải thoát" sẽ được nhân loại thực hiện bằng Khoa học và Văn Hóa
Thời đại ngày nay, phương tiện khoa học và phương tiện văn hóa đã tiến bộ vượt bậc, Sứ mạng Cao Đài phải làm sao cho có tính khoa học đó là khoa học văn minh toàn diện và văn hóa đó là văn hóa đạo đức thế gian lẫn xuất thế gian..
Chúng ta tin rằng Sứ mạng Cao Đài hay Sứ mạng ĐĐTKPĐ đó là sứ mạng khả thi, bởi vì Cao Đài đã được Đức Thượng Đế khải thị từ Nhân bản và đặt nó trên nền tảng Nhân bản mà cứu cánh của Nhân bản ấy chính là tiến hóa trở về Thượng Đế.

Thiện Chí
 
THE ABILITY OF CAODAISM TO PARTICIPATE
 IN  HUMAN ETHIC CULTURE
 
 "Culture is very delicate and immense, deep and strong, can bring people from the place where they return to the noble life. The nature of culture is moral." (Giáo Tông Đại Đạo)
From that, related to the guiding principle of "“ Three Great Religions reverse to their Origin (i.e., Buddhism, Confucianism, and Taoism) " and the purpose of "Great Harmony in the Temporal Way, and Complete Deliverance in the Spiritual Way" of Caodaism, we see that Cao Dai is collecting “The Truth" in every person, every religion, every community to promote the the Goodness and the Beauty for the time of the Third Amnesty of the Great Way.
The culture is immense, in that religion is a side of Ethical Culture, so in the name of the ‘The Third Amnesty of the Great Way ( Dại Dao), Cao Dai has been contributing to the positive ethical culture in its role.
But in the future, Cao Dai must reaches the higher aim of the Great Dao, getting the goal of Ethical Culture in full.
a) - With religious means: Caodaism has all the forms of literature - classics - rituals to urge sentient beings to promote goodness and enlightenment by virtue expressed in these forms.
b) - With the teachings of the Great Dao and the New Path, the Cao Dai will restore mankind in every human being and revive humanity in all human activities, in every community, nation and all of peoples. It is the most important mission that also has the highest ethical culture.
Therefore, the principle of  “Great Harmony in the Temporal Way, and Complete Deliverance in the Spiritual Way”. will be carried out by humanity in Science and Culture.
Nowadays, scientific and cultural activities have made great progress, the mission of Caodaism must be so scientific that it is a comprehensive civilization and culture becoming the highest ethic mission in secular life and spiritual one.
We believe that the Mission of Caodaism or the Mission of the Third Amnesty of the Great Way is a viable mission, because Caodaism was revealed by God from the Human and placed it on the origin of the humankind  which will evolve back to God.