Album

Thánh thất Thiên Cảnh Đàn

Thánh thất Thiên Cảnh Đàn thuộc HT. Minh Chơn Đạo-Cà Mau
Thiên Cảnh Đàn Cà Mau Thiên Cảnh Đàn Chủ tọa đoàn Quan khách Quan khách Hội trường Hội trường Đạo hữu dự lễ Đồng đạo dự lễ