Album

Le Caodaisme

Le Caodaisme, histoire de la nouvelle religion au Việt Nam, " Đạo Cao Đài" fondée en 1926 à Tây Ninh, Sud Việt Nam
Ngọc Cơ Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1930) Nhà tu Thiên Lý Mật Truyền Thiên bàn tại nhà riêng Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương ( HT. Ban Chỉnh Đạo) Declaration officielle Declaration officielle 2 Declaration officielle 3 Declaration officielle 4