Album

ĐẠI HỘI NHÂN SANH KỲ V HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

ĐẠI HỘI NHÂN SANH KỲ V HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO ngày 02 - tháng 12 - năm 2017 (Rằm tháng 10 năm Đinh Dậu, bầu Ban Thường Trực Ho65iTha1nh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Chức sắc Hội Thánh tại Chánh điện Khách mời dự Đại Hội Chức sắc HTĐ & Cửu Trùng Đài Chức sắcHTĐ & Cửu Trùng Đài Chức sắc HT và các Đại biểu các Họ đạo